Skupina souhlásek vznikající při odvozování slov

 

Začíná-li slovní kořen stejnou hláskou, píšeme obě hlásky: oddálit, rozzlobit, bezzásadový,...

 

PŘEDPONY: nad-  
  od- Píšeme vždy stejně,
  před- i když výslovnost
  pod- splývá nebo je jiná.
  roz-  
  bez-  
  ob-  
       

 

PŘÍPONY:  -ský, -ství, -stvo
Pravopis zůstává stejný:
  lidský, pařížský, vítězství, lidstvo                                        
Pouze v některých případech změkčujeme hlásku ve slovním základu nebo stahujeme hlásky:
  Brandýs + -ský = brandýský
  Písek + -ský = písecký
  Praha + -ský = pražský
Ve shodě s výslovností píšeme:
  děcko, knížectví, zvířectvo
 
PŘÍPONY: -ný, -ní
Tvoří přídavná jména. V případech, kdy slovní kořen má zakončení na -n, píšeme v přídavném
jménu -nn
  den + -ní = denní
  ráno + -ní = ranní
Podstatná jména odvozená z těchto přídavných jmen zachovávají psaní -nn:
  cennost, rovnodennost, činnost
POZOR: raná zelenina - jiná skutečnost
  viník, deník - jiná přípona
Přídavná jména havraní, vraní mají příponu -í jako orlí nebo lví.

 

SOUHLÁSKOVÉ SKUPINY:
          bje-bě
  vje-vě
  mně-mě
Vyslovujeme stejně, píšeme různě.
Rozhodující je podoba slovního kořene:
  ob-jet = objet (objezd)
  v-jet = vjet (vjezd)
  ob-jetí = objetí (objíždět)
  v-jetí = vjetí (vjíždět)
Ve slovním základu píšeme skupinu -bě, -vě.
 
Skupinu -pě píšeme vždy takto, protože žádná takováto předpona v češtině  n e n í.
  střídmý - střídmě, příjemný - příjemně
MNĚ - MĚ:
PAMATUJ: zapomněl, vzpomněl
Při psaní -mn- v příslovcích se řídíme tvarem přídavného jména.
 
Stejné psaní zachováváme i u tvarů stupňovaných.
STUPŇOVÁNÍ je vyjádření míry či velikosti nějaké vlastnosti nebo významu.

 

přídavná jména: příslovce:
1. příjemný 1. příjemně
2. příjemnější 2. příjemněji
3. nejppříjemnější 3. nejpříjemněji

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma