Interpunkce

Čárka ve větě jednoduché:
1. Oddělujeme několikanásobné větné členy.
   
2. Volně připojený větný člen
  - volný přívlastek
  - přístavek
  - doplněk
  - zdvořilostní obraty
   
Čárka v souvětí:
1. Podřadném
  - před každou spojkou
2. Souřadném
  - před každou spojkou kromě souřadných spojek a, i, ani, nebo s významem slučovacím.

 

Ostatní interpunkční znaménka:
., ?, ! užíváme na konci věty
" užíváme na začátku a na konci věty v přímé řeči, v citacích a ironizujících vyjádřeních.
  Středník a pomlčku užíváme pro rozhraní vět.

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma