Skladba

Skladba je nauka o větě a souvětí.
Věta je souvislý logický celek, vyjadřující nějakou myšlenku - děj. Slovům ve větě říkáme
větné členy. Podle významu je dělíme na:
základní - podmět
  - přísudek
rozvíjející - předmět
  - přívlastek
  - příslovečné určení
  - doplněk
Rozeznáváme věty jednoduché a souvětí.
Věta jednoduchá je: - jednočlenná
  - dvojčlenná
   
Toto dělení vychází z toho, zda je ve větě obsažen pouze jeden základní větný člen (věta
jednočlenná) nebo oba základní větné členy.
Souvětí dělíme na: - podřadné
  - souřadné

 

Určování větných členů:
Na podmět se ptáme: kdo? co?
Přísudek je slovesem v určitém tvaru.
Předmět zjišťujeme pádovými otázkami 2.-7. pádu.
Přívlastek: jaký? který? čí?
Příslovečné určení: místo, čas, míra, účel, způsob, příčina, přípustka, důvod.
Doplněk: jak?

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma