Slovesa

Slovesa se časují.
 
Rozlišujeme:  
1. osoba 5. vid
2. číslo 6. způsob
3. čas 7. třída
4. rod 8. vzor
   
OSOBA - první, druhá, třetí
ČÍSLO - jednotné, množné
ČAS - přítomný, minulý, budoucí
ROD - činný, trpný
VID - dokonavý, nedokonavý
ZPŮSOB - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací
TŘÍDA - první až pátá podle koncovek: -e, -ne, -je, -í, -á
VZORY TŘÍD:
1.tř. - e
    nese, bere, maže, peče, umře
2.tř. - ne
    tiskne, mine, začne
3.tř. - je
    kryje, kupuje
4.tř. - í
    prosí, trpí, sází
5.tř. - á
    dělá


Nepravidelná slovesa jsou:
být - jsem jíst - jím
chtít - chci vědět - vím


ZPŮSOB PODMIŇOVACÍ:
- skládá se ze zvláštních tvarů slovesa být
1. bych 1. bychom
2. bys 2. byste
3. by 3. by
K těmto tvarům přidáváme při používání příčestí minulé slova.
šel bych seděli byste
byl by vidět byl by býval letěl


TRPNÝ ROD:
1. Vyjadřujeme tvarem zvratného slovesa:
  udělá se, připravilo se
2. Příčestím trpným tvořeným příponami -en, -n:
  jsem veden, bylo vytvořeno, je posbíráno


SLOVESNÝ VID:
1. Slovesa, která vyjadřují ohraničený děj jsou dokonavá.
  chytil, chybil
2. Slovesa, která vyjadřují děj, který nekončí, opakuje se, jsou nedokonavá.
  stojí, sedí, točí

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma