Český jazyk

 

Čeština. Pro mnohé labyrint světa - pro jiné ráj srdce.
Pro ty, kterým je labyrintem, přináším tohoto pomocníčka.
Chci jim sdělit aspoň to nejzákladnější:

 

"Nebojte se českého jazyka a mějte jej v
lásce. Mějte k němu úctu, je Vaší rodnou
řečí. To není málo."

 

  Hlásky
  Vyjmenovaná slova
  Tvoření slov
  Skupina souhlásek vznikající při odvozování slov
  Předpony vz-, s-, z-
  Psaní i/y v příčestím minulém
  Psaní velkých písmen
  Psaní ú, ů, u
  Tvarosloví
  Podstatná jména
  Přídavná jména
  Zájmena
  Slovesa
  Příslovce
  Předložky
  Spojky
  Částice
  Citoslovce
  Synonyma, Homonyma, Antonyma
  Skladba
  Souvětí podřadné
  Souvětí souřadné
  Souvětí složité
  Interpunkce
  Psaní a výslovnost slov přejatých
  Sloh
  Projevy mluvené a psané
  Slovanské jazyky

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma